ZÁPIS DO MŠ

Informace k zápisům do mateřských škol od školního roku 2021/2022

Zápisy do mateřských škol budou probíhat od 3. do 4. května 2021 od 9:00 do 15:00 hod. 

Podoba zápisů bude záležet na aktuální epidemiologické situaci. Naším cílem je zaručit bezpečnost dětí i dospělých, respektovat individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splnit všechny zákonné povinnosti. Rodiče budou včas informování o formě zápisů (prezenční/distanční) na webových stránkách jednotlivých škol i na webových stránkách města Náchod.

V případě, že rodiče v uvedeném období podání žádosti nestihnou (např. z důvodu karantény, izolace), kontaktují nejpozději do 4. května 2021 ředitelku mateřské školy, která je bude informovat o dalším postupu.

Žádost o přijetí si rodiče mohou stáhnout zde:

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

popř. po telefonické dohodě s ředitelkou vyzvednout v mateřské škole. Tel.: 602 413 453

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Doklad vydá poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost na žádost zákonného zástupce dítěte.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Prezenční forma zápisů:

Pokud bude umožněna osobní přítomnost třetích osob v mateřské škole, budou rodiče podávat žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání  v určeném čase přímo ve vybrané mateřské škole (konkrétní informace budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých mateřských škol). S žádostí předloží zákonný zástupce rodný list dítěte. Při podání žádosti bude dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení
v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.

Distanční forma zápisů:

Pokud nebude umožněna osobní přítomnost třetích osob v mateřské škole, budou rodiče podávat žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání  jedním z následujících způsobů:

  • prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky školy,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
  • poštou,
  • vhozením do označené schránky mateřské školy.

K žádosti o přijetí zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte (stačí prostá kopie, není ji nutné ověřovat).

Po doručení žádosti mateřská škola zašle zákonnému zástupci na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.

Datum podání žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky školy.

Při rozhodování bude postupovat v souladu s těmito kritérii:

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021-2022

 

e-mail: reditelka@ms-alsova.cz

datová schránka: k66kva

ředitelka MŠ: Klára Skleničková, telefon: 602 413 453