ZÁPIS DO MŠ

AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

 1. Zápisy budou probíhat od 4. do 7. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.

 

 1. Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (příloha č. 1) budou podávány  bez osobní přítomnosti zákonného zástupce v mateřské škole následujícími způsoby:
 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý
  e-mail),
 • poštou,
 • vhozením do schránky mateřské školy.

Adresa MŠ:

Mateřská škola, Náchod, Alšova 952

Alšova 952

547 01 Náchod

E-mail: reditelka@ms-alsova.cz

Datová schránka ID:  k66kva4

 1. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

 • čestně prohlásí, že je dítě řádně očkované, a doloží kopii očkovacího průkazu (příloha č. 2)

nebo

 • doloží potvrzení od lékaře o tom, že se dítě podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (příloha č. 3)

Pokud bude splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním zákonný zástupce dokládat čestným prohlášením s kopií očkovacího průkazu, je povinen nejpozději v den nástupu do mateřské školy doložit potvrzení od lékaře.

 1. Po doručení žádosti mateřská škola zašle zákonnému zástupci na e-mailovou adresu (popř. telefonní číslo) přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude doručováno v souladu se správním řádem.

 

 1. Datum podané žádosti nemá vliv na rozhodnutí ředitelky školy. Při rozhodování bude postupovat v souladu se zveřejněnými kritérii.

 

 1. Žádost je možné stáhnout z webových stránek mateřských škol a z webových stránek města Náchod. Pokud nemá zákonný zástupce přístup k internetu, popř. nemá možnost si žádost vytisknout, může si ji po dohodě s ředitelkou (tel.: 602 413 453 ) vyzvednout v pondělí 4. května 2020 v mateřské škole.

Klára Skleničková, ředitelka školy

Kriteria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2020-2021

Příloha č. 1 žádost o přijetí dítěte

Příloha č. 2 – čestné prohlášení

příloha č. 3 potvrzení od lékaře