GDPR v naší mateřské škole

Pravidla ochrany osobních údajů

Tuto internetovou stránku zveřejňuje a provozuje Mateřská škola, Náchod, Alšova 952, což je jediný subjekt, který je oprávněn používat související práva duševního vlastnictví a osobní práva, původně nebo v souladu s výslovným povolením. Každý prvek této internetové stránky nesmí být použit, reprodukován, distribuován nebo půjčen bez našeho povolení.

Kontaktní údaje:

Název školy: Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 (správce GDPR v MŠ)
Sídlo: Alšova 952, 547 01 Náchod
Právní forma: příspěvková organizace
Telefon: 491 423 413, 602 413 453
E-mail: reditelka@ms-alsova.cz
Bankovní spojení: 78-8859390247/0100
IČO: 709 96 377
Zřizovatel: Město Náchod
Provoz školy: 6.30 -16.00 hodin
Ředitelka: Bc. Klára Skleničková
Zastupující uč.: Bc. Zuzana Středová Netrvalová
Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.
Určený pracovník, pověřenec pro GDPR: Mgr. Michaela Trejtnarová
Kontaktní údaje na pověřence GDPR: 736 772 040, e-mail: misa@seznam.cz

Informační povinnost správce:

Mateřská škola, Náchod, Alšova 952 je správcem osobních údajů dětí, zákonných zástupců dětí, pověřených osob, zaměstnanců školy i veřejnosti, která se účastní vzdělávání v organizaci. Osobní údaje se zpracovávají za účelem výchovy a vzdělávání v mateřské škole především ze zákona, za účelem zachování bezpečí a ochrany osob a oprávněného zájmu správce. Osobní údaje jsou dále předávány pouze na základě zákonnosti. Mateřská škola chrání osobní údaje dle GDPR, dbá práva subjektů údajů na přístup k těmto údajům, práva na opravu a práva na výmaz. Některé osobní údaje zpracovává mateřská škola pouze se souhlasem subjektu údajů. Tento souhlas musí mít náležitosti souhlasu svobodného, konkrétního, informovaného a nepodmíněného. Souhlas je poskytnut pouze mateřské škole, která bez zákonem stanovených důvodů nepředává tyto osobní a citlivé osobní údaje dalším osobám a úřadům. Tyto údaje má škola zabezpečeny před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zpracováním, zabezpečeny před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.

Subjekty údajů jsou poučeny o svých právech, zejména o svém právu souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů písemnou formou ředitelce školy nebo pověřenci, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Subjekty údajů mohou požádat správce o vysvětlení a podání informací.

Pověřenec:

Mgr. Michaela Trejtnarová
Telefon: 736 772 040
E- mailová adresa: misa@seznam.cz