INFORMACE K ZAHÁJENÍ PROVOZU OD 12. 04. 2021

Otevření školy bude s OMEZENÍM!

Zahájení provozu se týká dětí s povinným předškolním vzděláváním. 

A dětí zákonných zástupců pracujících na pracovních pozicích vymezených v bodě 14

Mimořádného opatření MZ z 6. 4. 2021 a doloží to potvrzením od zaměstnavatele při příchodu dítěte do MŠ.

Jedná se o děti přijaté do naší mateřské školy, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině,      školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Testování dětí

Testování dětí bude probíhat dvakrát týdně – v pondělí a ve čtvrtek.

Testování bude provádět určený pedagogický pracovník za přítomnosti zákonného zástupce dítěte.

Bez testu nelze dítě přijmout ke vzdělávání!!!

Testování se neprovádí u dětí, které Covid 19 prodělaly a neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí zákonný zástupce dítěte prokazatelně doložit.

 

Pokud dítě přijde do MŠ v jiný den, než pondělí a čtvrtek, je povinno nechat se otestovat.

Nahlaste vždy předem přítomnost dítěte. 

V případě dotazů volejte na č. telefonu 602 413 453 ředitelku školy.