INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

Stanovení pravidel provozu MŠ:

 • zahajujeme svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy;
 • nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti a zatím ani roušky;
 • po vstupu do budovy si každá osoba vydezinfikuje ruce;
 • do budovy školy nemohou vstoupit osoby s příznaky infekčního onemocnění
 • nevstupovat do třídy, vyčkat příchodu paní učitelky u dveří na převzetí dítěte;
 • minimalizovat pobyt osob v budově, na co nejkratší možnou dobu.

MŠ nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale bude těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění zvolí tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do MŠ  –  dítě nebude učitelkou přijato do třídy; 
 • vyskytnutí příznaků v průběhu přítomnosti dítěte v MŠ; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti s dohledem dospělé osoby a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy;
 • zákonný zástupce je povinen okamžitě vyzvednout dítě z MŠ.

 

 

 

 

 

Nastavená hygienická pravidla v MŠ:

 • mytí rukou dítěte teplou vodou po příchodu do třídy;
 • časté a intenzivní větrání;
 • bezpečné osoušení rukou – papírovými ručníky na jedno použití;
 • úklid a dezinfekce hygienických zařízení vícekrát denně;
 • průběžné větrání šatních prostor;
 • vynášení košů;
 • denně důkladný úklid všech místností – úklid povrchů a ploch na mokro, případně s použitím dezinfekčního prostředku;
 • několikrát denně dezinfekce klik, spínačů světla, klávesnice, myši, baterie
  u umyvadel, splachovadla, tlačítka zásobníků…

 Distanční výuka při výskytu nákazy Sars Cov-2:

 • děti v posledním roce před zahájením PŠD mají povinnost se distančně vzdělávat
 • MŠ bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze u dětí v posledním roce před zahájením PŠD, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (mimořádná opatření KHS, plošné opatření MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna přítomnost více než poloviny dětí v předškolní třídě –  ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání

V ostatních případech MŠ nemá povinnost poskytovat distanční vzdělávání a postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti, nejsou přítomny v MŠ.

 Děkujeme všem za respektování pravidel.

Klára Skleničková, ředitelka školy