Ohlédnutí za školním projektem „ŽIVOT V TRÁVĚ“

Naše mateřská škola od jara žila projektem „Životem v trávě“, projekt byl zaměřen na poznání a ochranu těch nejmenších živočichů, kteří v ní žijí. Seznamovali jsme se s jejich prospěšností a důležitostí pro přírodu i člověka a dozvěděli jsme se nespočet zajímavých věcí. Společnými silami jsme nasbírali mnoho uschlých broučků ke sledování a pozorování pod mikroskopem, či lupou. Vydávali jsme se na spoustu výprav do lesa, na louku i k potůčku a zkoumali jsme druhy broučků nebo jejich barvu. Navštívili pana včelaře. Hlavním naším cílem bylo vytvoření hmyzích domečků, které si každá třída připravila sama. Naučili jsme se zatloukat hřebíky, spolupracovat s kamarády a radovat se z maličkostí. Nakonec děti vyrobily pestré a velké hmyzí domky, které si umístily na různých místech školní zahrady a do kterých se velmi brzy nastěhovali kdejací živočichové.

Během broučkového jara se naše MŠ zapojila do „Programu na podporu životního prostředí Města Náchoda“, který nám vypomohl finanční částkou uskutečnit cíl projektu „Život v trávě“ v podobě herního prvku na školní zahradu.  Dále nám vypomohla firma ATAS elektromotory Náchod a. s. formou finančního sponzorského daru a v neposlední řadě zapojení rodičů, především pana Maščucha, který zajistil odvoz prvku z Hradce Králové a odborné zabudování prvku na školní zahradě.

Projekt byl zaměřen na podporu environmentální výchovy v mateřské škole a to se nám opravdu povedlo! Podporovali jsme zájem o přírodu, sounáležitost s ní a radost z rozmanitých přírodních činností, které děti naplňovaly. Nádherným výsledkem pro naši školku je nový herní prvek „hmyzí pexeso“ a hmyzí domečky, které i nadále dětem umožňují seznamovat se, pozorovat a prožívat krásné chvilky v přírodě, i když jsou jen na školkové zahradě!

Všem velice děkujeme za podporu a spolupráci našeho projektového cíle!

Děti a učitelky školy.